Göz öňünde tutulmaly iň oňat saýt gözlemek programma üpjünçiliginiň sanawy - Semalt hünärmeni

Häzirki wagtda şahsy we täjirçilik web döwmek taslamalary üçin ýüzlerçe web skraperi elýeterli. Onlaýn marketologlar peýdaly maglumatlary çykarmak üçin web gözlemek gurallaryny ulanýarlar, bäsdeşiň saýtlaryny traffik çeşmeleri, açar sözler we gymmatly baglanyşyklar.

Onlaýn marketing pudagynda maglumatlar web maglumatlary birleşdirmek, web indeksirlemek, web sahypasynyň üýtgemegini kesgitlemek we bahalary deňeşdirmek ýaly dürli maksatlar üçin ýokary derejede ulanylýar. Web maglumatlary çykaryjylar hökmünde hem tanalýan web skraperleri Python, Java we Ruby programma dillerinde öndürilen hereketlendirijilerden maglumat almak üçin niýetlenendir.

Sahypany döwmek üçin programma üpjünçiligi

Web döwmek programma üpjünçiligi, blogçylara we web ussatlaryna aragatnaşyk maglumatlary we e-poçta salgylary ýaly maglumatlary maksatly web sahypalaryndan gurluşly formatda çykarmaga mümkinçilik berýär. Sahypany döwmek programma üpjünçiligi, webdäki gurluşsyz we ýarym gurluşly maglumatlary XML we HTML formatlaryndan maglumatlar bazasynda aňsatlyk bilen saklanyp bilinýän gurluşly maglumatlara öwürýär.

Web gyryjy, tygşytly we wagt tygşytlaýjy programma üpjünçiligi bolup, web ussatlaryna göçürme usullaryny ulanyp alyp bolmaýan köp mukdarda maglumatlary awtomatiki ýygnamaga mümkinçilik berýär. Ine, öňümizdäki web maglumatlary çykarmak taslamalaryňyz üçin göz öňünde tutulýan çeýe web döwmek gurallarynyň sanawy.

Mozenda

“Mozenda”, internetden köp mukdarda maglumatlary çykarmagyň iň çalt we aňsat usuly üçin döredilen mugt saýtlary döwmek programma üpjünçiligi. “Cloud Service” -iň güýji bilen, ammar ulgamyňyzy ulanyp maglumatlary almak we dolandyrmak üçin “Mozenda” programma üpjünçiligini ulanyp bilersiňiz. “Mozenda” programma üpjünçiligi, maglumatlaryňyzy hakyky wagtda almak üçin web gözlemek işleriňizi düzmäge mümkinçilik berýär.

Bu programma üpjünçiligi, ulanyjylara web sahypalarynyň eýeleri tarapyndan ýüze çykarylmagyndan we petiklenmeginden goramak üçin IP adreslerini awtomatiki aýlaýan anonim proksi aýratynlygyny hödürleýär.

Mazmuny Grabber

Mazmun Grabber, güýçli we ulaldylan saýt gyryjy programma üpjünçiligi bolup, web gözleg funksiýasyny we Google Sheets we Google Docs bilen öňünden gaplanan integrasiýany öz içine alýar. Bu wizual redaktor, web ussatlaryna we onlaýn marketologlara hakyky wagtda köp sanly maglumatlary çykarmaga kömek edýän nokat basmak interfeýsini ulanýar.

Content Grabber programma üpjünçiligi, galan mazmunyň hilini ýokarlandyrmak üçin ahyrky ulanyjylaryň buýruklaryny awtomatiki düzýär. Bu programma üpjünçiligi bilen, döwülen maglumatlary aňsatlyk bilen işläp bilersiňiz we islendik sahypada agentleri işledip bilersiňiz.

Hasyl hasyly

“HarvestMan”, ahyrky ulanyjylaryň sahypa kartasyna laýyklykda web sahypalaryndan suratlary we resminamalary çykarmak üçin ulanylýan “Python” esasly saýt gyryjy programma üpjünçiligi. Bu, ulanyjy tarapyndan görkezilen buýruklara laýyklykda web döwmek meselelerini netijeli ýerine ýetirýän buýruk setiri programmasy.

Import.io

Import.io, bütin web sahypasyny gowy resminamalaşdyrylan tablisa öwürýän mugt sahypa gyryjy programma üpjünçiligi. Bu programma üpjünçiligi, Microsoft Excel we Google Sheets ýaly integrasiýa aýratynlyklaryna girmek üçin API-ni döretmegiňizi talap edýär. Import.io-da çylşyrymly web gözlemek hyzmatlaryny gözleýän guramalar üçin ýokary derejeli işewürlik derejesini hödürleýändigini ýadyňyzdan çykarmaň.

ScraperWiki

Bu, web ussatlaryny we onlaýn marketologlary internetden maglumatlary kanuny maglumatlara öwürmäge höweslendirýän sahypa. ScraperWiki, web gözlemek endiklerini ýitileşdirmek we yzygiderli netijeleri almak üçin işleýän web ussatlaryna maslahat berilýär.

ScrapeBox

“ScrapeBox”, web sahypasyndan gymmatly baglanyşyklar, URL-ler we e-poçta ýaly maglumatlary çykarmak üçin ulanylýan ýokary hilli sahypa gyryjy programma üpjünçiligi. ScrapeBox bilen, gözleg motorlary tarapyndan bellik edilmezligi we ýüze çykarylmazlygy üçin labyr tekstini we teswirleri aýlap bilersiňiz.

Web gözlemek, web sahypalary tertibi üýtgeden ýagdaýynda-da, üznüksiz maglumat almagy dowam etdirmäge mümkinçilik berýär. Commercialüzlerçe web gyryjylary täjirçilik we şahsy peýdalanmak üçin elýeterli. Şeýle hem, gurşun öndürmek, töwekgelçilikleri dolandyrmak talaplary we bäsdeşlik nyrhlarynyň derňewi üçin sahypaňyzy döwmek programma üpjünçiligini ulanyp bilersiňiz.

mass gmail